Yokosuka, JP-May 2013-Album 2 - Kaneahi
Japanese car wash.

Japanese car wash.

IMG2816